Posted by kropidlowski On Lipiec - 22 - 2012 Komentowanie nie jest możliwe

uchwała w pdf

UCHWAŁA NR XXI/57/12

RADY GMINY PUCK

z dnia 5 lipca 2012 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne gmina

Puck .

3map

archiwum planów

 z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r.

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011

r. Nr 32, poz. 159, Nr 153 poz. 901) oraz art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.

717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40 poz. 230), na podstawie

uchwały nr VI/28/11 Rady Gminy Puck z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne gmina Puck, Rada

Gminy Puck, uchwala co następuje:

Rozdział I.

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) stwierdza się , że projekt zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragment tu wsi Rekowo Górne gmina Puck (dla

terenu położonego po południowej stronie ul.W.Czapiewskiego) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowan

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck”, uchwalonego uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady

Gminy Puck z dnia 03 października 2000 r. wraz ze zmianami uchwalonymi uchwałą nr IX/69/03 Rady

Gminy Puck z dnia 03 lipca 2003 r., uchwałą IX/70/03 Rady Gminy Puck z dnia 03 lipca 2003 r., Uchwałą

nr XXVIII/6/2005 Rady Gminy PUCK z dnia 03 lutego2005 r., uchwałą nr XLIV/126/10 Rady Gminy Puck

z dnia 03 listopada 2010 r.; uchwałą NR VI/27/11 RADY GMINY PUCK z dnia 28 kwietnia 2011 r

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne gmina Puck (dla terenu położonego po południowej

stronie ul.W.Czapiewskiego) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Rekowo Górne gmina Puck (dla terenu położonego po południowej stronie

ul.W.Czapiewskiego ) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych

gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Uchwala się zmianę miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rekowo

Górne gmina Puck , uchwalonego uchwałą Rady Gminy Puck nr XIX/57/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 76 poz. 1434 z dnia 23 czerwca

2004 r. – zwaną dalej planem; zmiana planu obejmuje teren , , położony po południowej stronie

ul.W.Czapiewskiego, oznaczony na rysunku obowiązującego planu symbolem A.20 MU.

§ 2. 1. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 4,70 ha w granicach określonych na rysunku

planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Id: GBBPO

 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z następujących, integralnych części:

1) ustaleń tekstowych, stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) części graficznej, którą stanowi rysunek w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne gmina Puck (dla terenu położonego po

południowej stronie ul.W.Czapiewskiego) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Rekowo Górne gmina Puck (dla terenu położonego po południowej stronie ul.

W.Czapiewskiego) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania,

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustalenia tekstowe planu określają:

1) przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania– zawarte w § 5 niniejszej uchwały;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zawarte w § 6 niniejszej uchwały;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – zawarte w § 7 niniejszej uchwały;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – zawarte w §

8 niniejszej uchwały;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zawarte w § 9 niniejszej

uchwały;

6) ustalenia dotyczące terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych

przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – zawarte w § 10 niniejszej uchwały;

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej

intensywności zabudowy i minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej

liczby miejsc do parkowania i zasad ich realizacji, linii zabudowy, gabarytów obiektów – zawarte w § 11

niniejszej uchwały;

8) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości – zawarte w § 12 niniejszej uchwały;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy – zawarte w § 11 niniejszej uchwały;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – zawarte w § 13 niniejszej

uchwały;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – zawarte w § 14

niniejszej uchwały;

12) ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania

terenów – zawarte w § 15 niniejszej uchwały;

13) ustalenia dotyczące wysokości stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową

opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu – zawarte w § 16 niniejszej

uchwały.

2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń graficznych:

1) granice i zasady zagospodarowania terenów: granice obszaru objętego planem; linie rozgraniczające

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; nieprzekraczalne linii

zabudowy; teren lokalizacji budynków o wysokości do 10m; teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej;

 

strefa ochronna napowietrznej linii energetycznej 15 kV; strefa ochrony ekspozycji zespołu dworskoparkowego

w Rekowie Górnym;

2) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i komunikacji: 1.MU, 2.MU – tereny zabudowy mieszkaniowej

i usługowej; 3.KDW – teren dróg wewnętrznych; oznaczenia identyfikacyjne terenów wydzielonych

liniami rozgraniczającymi tj symbole literowo-cyfrowe, zawierające kolejny numer terenu i symbol

literowy oznaczający przeznaczenia terenu wg § 5 niniejszej uchwały.

Rozdział II.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 4. Definicje pojęć zawartych w uchwale:

1) bryła główna budynku: podstawowa, największa bryła budynku; za bryłę główną nie uważa się ryzalitu

poprzecznego oraz części parterowych ( dobudowanego garażu, werandy, ganku itp.);

2) budynki grupowe : trzy lub cztery budynki połączone jedną lub dwoma ścianami;

3) infrastruktura techniczna: sieci , obiekty i sieci infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę, ciepło,

gaz, telekomunikację, odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych, melioracji, elektroenergetyki -

w tym przydomowe turbiny wiatrowe o mocy do 6 kW , zamontowane na budynku (bez masztów);

4) intensywność zabudowy : wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

działki budowlanej; powierzchnia całkowita zabudowy rozumiana jest jako łączna powierzchnia ogólna

po obrysie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i podziemnych wszystkich budynków

występujących na działce budowlanej lub terenie objętym inwestycją;

5) kalenica główna budynków : kalenica nad bryłą główną budynku (wg definicji podanej w pkt 1);

6) linie rozgraniczające: należy przez to rozumieć linie będące granicą pomiędzy terenami o różnym

przeznaczeniu (różnej funkcji) lub różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy : należy przez to rozumieć linię ustaloną niniejszym planem,

określającą najmniejszą dopuszczalną odległość płaszczyzny elewacji nowo realizowanego obiektu od

linii rozgraniczającej terenu; linia ta nie dotyczy: logii, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys

budynku oraz elementów wejść do budynków (schodów, podestów, pochylni dla niepełnosprawnych

i zadaszeń) – o głębokości do 2,0 m i powierzchni zabudowy do 8,0 m2, oraz: chodników, parkingów,

infrastruktury technicznej;

8) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów w garażach, wiatach, w budynkach oraz na

powierzchni terenu;

9) powierzchnia zabudowy: powierzchna rzutu pionowego maksymalnych zewnętrznych krawędzi budynku

na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni i kondygnacji

podziemnej, powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych – nie obudowanych,

ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, balkonów,

wykuszy, powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany

o konstrukcji drewnianej), powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad

powierzchnię terenu;

10) przepisy odrębne: należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych

ustaw;

11) rysunek planu : należy przez to rozumieć rysunek w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik nr 1 do

niniejszej uchwały;

12) teren: należy przez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji wydzielony na rysunku planu

liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowo – cyfrowym, dla którego obowiązują

szczegółowe ustalenia planu, oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;

 

13) powierzchnia terenu biologicznie czynna : należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną

urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów

i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;

14) ustawa : należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami);

15) wskaźnik zabudowy: określa maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy (rozumianą

według definicji podanej w pkt 8) w stosunku do powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją;

16) wysokość budynku : wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do

budynku jego części znajdującej się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej krawędzi

dachu; podana w ustaleniach planu wysokość nie dotyczy masztów, kominów, urządzeń infrastruktury

technicznej;

17) zieleń izolacyjno-krajobrazowa : rozumie się przez to grupy roślinności spełniające cele izolacji

akustycznej, przestrzennej i krajobrazowej pomiędzy budynkami i zagospodarowaniem na działce

budowlanej a terenem otaczającym.

§ 5. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.MU (o powierzchni ok. 2,04 ha) i 2.MU

(o powierzchni 2,51 ha) ustala się następujące przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenów:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (do 12 mieszkań w jednym budynku mieszkalnym

wielorodzinnym) wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania dojściami, dojazdami, miejscami

parkingowymi, zielenią, obiektami budowlanymi, budynkiem dozoru, urządzeniami budowlanymi

związanymi z obiektami budowlanymi, infrastrukturą techniczną; dopuszcza się: garaże zbiorowe

w podpiwniczeniu budynków, funkcje usługową w parterach budynków w parterach budynków

mieszkalnych wielorodzinnych , dopuszczalny zakres usług: usługi handlu, usługi biurowe, gabinety

lekarskie i pokrewne, pracownie wolnych zawodów, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie,

fryzjerskie, kosmetyczne, itp.); pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone

w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami funkcji usługowych, muszą spełniać wymogi

norm obowiązujących dla funkcji chronionych; wyklucza się garaże wolnostojące;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania dojściami,

dojazdami, miejscami parkingowymi, zielenią, obiektami budowlanymi, budynkiem dozoru,

urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi, infrastrukturą techniczną;

dopuszcza się: garaże wbudowane, garaże wolnostojące, funkcje usługową w parterach budynków (do

30% powierzchni całkowitej budynków) , dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, gabinety

lekarskie i pokrewne, pracownie wolnych zawodów, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie,

fryzjerskie, kosmetyczne, itp.) ; pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone

w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami funkcji usługowych , muszą spełniać wymogi

norm obowiązujących dla funkcji chronionych; budynki mieszkalne mogą być zlokalizowane jako

wolnostojące, bliźniacze, grupowe; wyklucza się budynki gospodarcze; dopuszcza się garaże

wolnostojące; garaże mogą być usytuowane jako wolnostojące lub na granicy działki budowlanej jeśli

przylegają do budynku o tej samej funkcji zlokalizowanego na działce budowlanej, do której budynek

przylega

 

c) usługi ( w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 500 m2), wraz z niezbędnymi do ich

funkcjonowania budynkami ( w tym magazynowymi, pomocniczymi, technicznymi itp) , miejscami

parkingowymi, zielenią, dojściami i dojazdami, urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami

budowlanymi, infrastrukturą techniczną; wyklucza się przedsięwzięcia, mogące zawsze znacząco

oddziaływać na środowisko określone w art. 59 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz określonymi

w § 2 i w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wykluczenie nie dotyczy dróg, oraz infrastruktury

technicznej; zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności usługowej winien być

ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny; pomieszczenia

przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone w techniczne środki ochrony przed

uciążliwościami funkcji usługowych, muszą spełniać wymogi norm obowiązujących dla funkcji

chronionych; dopuszcza się funkcję mieszkalną integralnie związaną z prowadzoną działalnością

w połączeniu z funkcją usługową ( w budynku o funkcji usługowej) lub w oddzielnym budynku jako

budynek mieszkalny jednorodzinny; budynki usługowe mogą być zlokalizowane wyłącznie jako

wolnostojące; wyklucza się budynki gospodarcze; dopuszcza się garaże wolnostojące; garaże mogą

być usytuowane jako wolnostojące lub na granicy działki budowlanej jeśli przylegają do budynku o tej

samej funkcji zlokalizowanego na działce budowlanej, do której budynek przylega;

2) dopuszcza się:

a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację infrastruktury

telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja

2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz.U. nr 106, poz. 675);

b) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej dopuszcza się lokalizację

wszelkiej infrastruktury telekomunikacyjnej ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r.

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz.U. nr 106, poz. 675);

c) inną infrastrukturę techniczną związaną i nie związaną z obsługą danego terenu;

d) wydzielenie dróg wewnętrznych według następujących zasad: drogi wewnętrzne o szerokości

minimum 8m; drogi muszą być przelotowe (połączone z drogami publicznymi lub wewnętrznymi

wydzielonymi na rysunku planu lub z drogami istniejącymi na obszarach bezpośrednio przyległych);

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.KDW (o powierzchni ok. 0,14 ha) ustala

się następujące przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania:

1) funkcje i użytkowanie: teren dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej;

2) sposoby zagospodarowania:

a) droga o parametrach publicznej drogi dojazdowej;

b) ciąg pieszo- jezdny z nawierzchnią jednoprzestrzenną (jezdnia o szerokości minimum 5m, pas dla ruchu

pieszego jednostronny lub dwustronny o szerokości minimum 1,50m);

c) ciąg pieszy;

d) zieleń niska i wysoka towarzysząca urządzeniom, o których mowa w pkt 2 lit. a,b,c;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację wszelkiej infrastruktury telekomunikacyjnej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz.U. nr 106, poz. 675);

b) lokalizację innej infrastruktury technicznej.

4) wyklucza się lokalizację budynków, tymczasowych kiosków usługowo-handlowych , urządzeń

i nośników reklamowych i informacyjnych.

 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych:

1) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MU i 2.MU ustala się możliwość lokalizacji

urządzeń i nośników reklamowych i informacyjnych na budynkach, o powierzchni tablicy do 2 m2;

2) w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.KDW wyklucza się możliwość lokalizacji

urządzeń i nośników reklamowych i informacyjnych.

2. Zasady lokalizacji ogrodzeń:

1) stosować ogrodzenia z siatki, drewna, ogrodzenia metalowe; dopuszcza się podmurówki do wysokości

0,5m od poziomu terenu przy ogrodzeniu; maksymalna wysokość ogrodzeń od strony dróg publicznych

i wewnętrznych 1,60 m;

2) zakaz wprowadzania ogrodzeń pełnych betonowych.

3. Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi podstawowe zasady ochrony

i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez zasady kształtowania zabudowy

i zagospodarowania terenów ustalone w § 11 niniejszej Uchwały.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty ani obszary podlegające ochronie prawnej na

podstawie ustawy o ochronie przyrody.

2. Najbliższy Obszar Natura 2000 – planowany obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Darżlubska”

PLB 220007 znajduje się w odległości ok. 700 m w kierunku północnym i ok. 350 m w kierunku

wschodnim.

3. Na obszarze objętym planem ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej, mogących powodować

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poza

terenem działki budowlanej lub terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2) nakaz stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych gwarantujących

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami środowiska;

3) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym oraz o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

przemysłowej;

4) poziom emisji hałasu jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych;

4. W celu zminimalizowania zakresu przekształceń rzeźby terenu w trakcie prac ziemno-budowlanych

należy:

a) ograniczać zakres robót ziemnych do niezbędnego minimum;

b) ograniczać składowanie materiału piaszczystego pochodzącego z wykopów na terenach aktywnych

przyrodniczo (np. w obrębie nieprzekształconych mechanicznie gleb z wykształconymi zbiorowiskami

roślinnymi);

c) składować i usuwać z terenów wykopów warstwy gleby do wykorzystania, w celu rekultywacji terenów

przekształconych w trakcie prac ziemno-budowlanych i do kształtowania przyobiektowych terenów

zielen

 

5. Realizacja inwestycji – prowadzenie robót budowlanych nie może naruszać przepisów dotyczących

ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.

6. Zasady zachowania równowagi przyrodniczej oraz prawidłowych warunków życia zostały określone

poprzez zasady zagospodarowania terenów określone w ustaleniach dotyczących parametrów i wskaźników

urbanistycznych dla poszczególnych terenów zawarte w § 11 niniejszej uchwały oraz poprzez kompleksowe

rozwiązanie systemów infrastruktury technicznej określone w § 14 niniejszej uchwały.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej.

1. Obszar objęty planem położony jest w obrębie terenu obiektu archeologicznego wpisanego do rejestru

zabytków (Dec. nr 425/Archeolog, z dnia 26.10.1987 r.); dla terenu ustala się:

1) zagospodarowanie i zabudowa tego terenu wymagają wykonania inwentaryzacji i dokumentacji

obiektów archeologicznych;

2) lokalizacja obiektów, przekształcenie rzeźby terenu, prowadzenie badań, podziały gruntu, wymagają

uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. Nr 162 poz. 1568).

2. Północno – wschodnia część terenu położona jest w obrębie strefy ochrony ekspozycji zespołu

dworsko-parkowego w Rekowie Górnym; w obrębie strefy obowiązują ustalenia podane w § 11.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu Ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck.

2. Na obszarze objętym planem dla realizacji celów publicznych może być przeznaczony teren

oznaczony na rysunku planu symbolem 3.KDW.

§ 10. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego

zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2.MU i 3.KDW ustala się strefę ochronną

wzdłuż napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV, wynoszącą łącznie 15m (po 7,5m od osi linii w obie

strony); w strefie ochronnej ustala się:

1) zakaz nasadzeń drzew i krzewów o wysokości wzrostu powyżej 1,5m;

2) zakaz sytuowania stanowisk pracy, składowania wyrobów i materiałów i urządzeń budowlanych;

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych, dojść, dojazdów, dróg wewnętrznych;

4) zainwestowanie terenu w obszarze strefy ochronnej powinno być uzgodnione z właścicielem sieci

(ENERGA, Kompania Energetyczna S.A. w Gdańsku);

5) strefa ochronna nie obowiązuje w wypadku skablowania linii.

2. Na obszarze objętym planem nie mają zastosowania przepisy art. 7 ustawy o ochronie gruntów

rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. (Dz. U. Nr 16,poz. 78 z późn. zm.).

§ 11. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.MU i 2.MU ustala się:

 

1) przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, usługi zgodnie z ustaleniami podanymi w § 5 ust.1;

2) intensywność zabudowy: minimalna nie ustala się, maksymalna do 1,20 ;

3) wskaźnik zabudowy: minimalny nie ustala się; maksymalny do 0,30;

4) powierzchnia biologicznie czynna:

a) dla zabudowy mieszkaniowej minimum 30% powierzchni działki budowlanej;

b) dla zabudowy uslguowej minimum 20 % powierzchni działki budowlanej;

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odległości 6m od linii rozgraniczającej z terenem 3.KDW – jak oznaczono na rysunku planu;

b) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem przyległym od strony północnej i wschodniej –

jak oznaczono na rysunku planu;

c) w odległości 6m od linii rozgraniczającej z terenem od strony południowej i zachodniej – jak

oznaczono na rysunku planu,

6) zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków :

- w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MU w „terenie lokalizacji budynków

o wysokości do 10m” – maksymalna wysokość do 10m, do 3 kondygnacji nadziemnych,

dopuszczona jedna kondygnacja podziemna; na pozostałym terenie maksymalna wysokość do 12m;

do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszczona jedna kondygnacja podziemna;

- w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MU – maksymalna wysokość do 10m,

do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszczona jedna kondygnacja podziemna;

b) gabaryty budynków:

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego maksymalnie do 500 m2,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego maksymalnie do 250 m2,

- powierzchnia zabudowy garażu maksymalnie do 60 m2,

- powierzchnia zabudowy budynku usługowego, magazynowego maksymalnie do 800 m2,

c) geometria dachu:

- dla budynków o dwóch kondygnacjach nadziemnych – dachy dwuspadowe o kącie nachylenia

połaci dachowych w przedziale od 30° do 40°,

- dla budynków o wysokości powyżej 2 kondygnacji dachy dwuspadowe o kącie nachylenia

w przedziale od 30° do 35°;

7) obsługa komunikacyjna:

a) dojazd do działek budowlanych w terenie 1.MU: od istniejącej ul.W. Czapiewskiego, przyległej do

terenu od strony północno – zachodniej, od drogi w obrębie działki nr 447, od drogi wewnętrznej

odznaczonej na rysunku planu symbolem 3.KDW, od drogi przyległej do terenu od strony

południowej i zachodniej;

b) dojazd do działek budowlanych w terenie 2.MU: od drogi w obrębie działki nr 447, od drogi

wewnętrznej odznaczonej na rysunku planu symbolem 3.KDW, od drogi przyległej do terenu od

strony południowej i wschodniej;

c) liczba miejsc do postojowych i zasady ich realizacji:

- minimum 1,5 miejsca postojowego/ 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ,

- minimum 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,

 

- minimum 1 miejsce postojowe / 50m2 pow. użytkowej usług wbudowanych w budynkach

mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,

- minimum 1 miejsce postojowe / 100m2 pow. użytkowej usług w budynkach wolnostojących,

- miejsca postojowe należy realizować na terenie działki budowlanej lub terenu będącego

przedmiotem inwestycji;

8) zasady podziału nieruchomości na działki budowlane:

a) powierzchnia działki budowlanej (lub terenu na dom w zespole zabudowy):

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 800 m2,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej : dla budynków wolnostojących minimum 700 m2, dla

budynków bliźniaczych minimum 400 m2, dla budynków grupowych minimum 300 m2,

- dla zabudowy usługowej – minimum 1000 m2;

b) szerokość frontu działki:

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: minimum 20m,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: dla budynków wolnostojących minimum 20m, dla

budynków bliźniaczych minimum 18 m, dla budynków grupowych minimum 9 m,

- dla zabudowy usługowej – minimum 20m;

c) linie podziału na działki : nie ustala się;

d) dla działek wydzielanych dla potrzeb infrastruktury technicznej i dróg zasad podziału na działki

budowlane nie ustala się;

§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału

nieruchomości objętych planem na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się scalenie wydzielonych działek i ich nowy podział według

ustaleń podanych w § 11 ust. 1, pkt. 8 .

§ 13. Zasady modernizacji , rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez :

1) ul.W.Czapiewskiego, przebiegającą wzdłuż północno – zachodniego fragmentu terenu objętego planem;

2) drogę w obrębie działki nr 447, przyległą do obszaru objętego planem od strony północnej i północno –

zachodniej;

3) projektowaną drogę gminną, przyległą do obszaru objętego planem od strony południowej i południowozachodniej;

4) projektowaną drogę wewnętrzną w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.KDW;

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się rozbudowy ani modernizacji dróg publicznych.

3. W obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych wg

ustaleń zawartych w § 5 ust.1.

§ 14. Zasady modernizacji , rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

 

1. Ustala się następujące zasady wyposażenia terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

2 zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

2) przy planowaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

2. Ustala się następujące zasady wyposażenia terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

1) ustala się odprowadzenie ścieków do wiejskiej kanalizacji sanitarnej;

2) etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym planem, dopuszcza się

stosowanie zbiorników bezodpływowych; na gminie spoczywa obowiązek skutecznego egzekwowania

szczelności zbiorników oraz zapewnienia odbioru ścieków; po wybudowaniu wiejskiej sieci kanalizacji

sanitarnej ustala się wymóg obowiązkowego podłączenia obiektów do sieci i likwidacji zbiorników

bezodpływowych;

3. Ustala się następujące zasady wyposażenia terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

w zakresie odprowadzania wód opadowych:

1) z dachów budynków i dojazdów na terenie (działkach) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

w obrębie terenów działek budowlanych lub terenu objętego inwestycją;

2) z dachów budynków na terenie (działkach) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy

usługowej w obrębie terenu objętego inwestycją lub do kanalizacji deszczowej w drogach wewnętrznych

lub w przyległych drogach publicznych;

3) z placów i parkingów na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej:

w obrębie terenu objętego inwestycją lub do kanalizacji deszczowej w drogach publicznych lub

wewnętrznych; wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyścić z zanieczyszczeń i osadów

zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) z dróg wewnętrznych:

a) do kanalizacji deszczowej w tych drogach;

b) spływem powierzchniowym do rowów przydrożnych;

c) do kanalizacji deszczowej w przyległych drogach a następnie do odbiornika (cieku lub zbiornika);

wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić z zanieczyszczeń i osadów

zgodnie z przepisami odrębnymi; na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do wód

powierzchniowych należy uzyskać pozwolenie wodno – prawne.

4. Ustala się następujące zasady wyposażenia terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

w zakresie zasilania w energię elektryczną:

1) zasilanie w energię elektryczną: w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia

elektroenergetyczne na podstawie warunków przyłączeniowych wydanych przez dostawcę energii;

2) projektowaną sieć elektroenergetyczną należy przyjąć jako kablową (podziemną), usytuowaną w liniach

rozgraniczających dróg lub jako napowietrzną, prowadzoną wzdłuż dróg lub wzdłuż granic działek,

w sposób jak najmniej ograniczający możliwości zabudowy terenów;

3) budowa sieci energetycznych średniego napięcia winna być realizowana w pasach technicznych, drogach

oraz po trasach wynikających ze szczegółowych uzgodnień na etapie projektowania z zarządcą sieci

energetycznej;

4) dopuszcza się możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych i zastępowania ich

nowymi odcinkami stosownie do potrzeb oraz możliwość budowy stacji transformatorowych w obrębie

terenów przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MU i 2.MU.

 

5. Ustala się następujące zasady wyposażenia terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

w zakresie zaopatrzenie w ciepło: zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnych lub

nieemisyjnych.

6. Ustala się następujące zasady wyposażenia terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

w zakresie zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia lub gaz bezprzewodowy

(butlowy).

7. Ustala się następujące zasady wyposażenia terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

w zakresie telekomunikacji:

1) planowaną sieć telekomunikacyjną należy sytuować w liniach rozgraniczających dróg publicznych

i wewnętrznych;

2) przy opracowywaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę

telekomunikacyjną, od której należy zachować odległości zgodne z obowiązującymi przepisami;

3) linie komunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przewidzianych

pod ciągi komunikacyjne;

4) wszystkie występujące kolizje z istniejącą siecią TP S.A. należy przebudować poza teren planowanej

zabudowy lub dostosować do warunków nowej zabudowy na koszt inwestora.

8. Ustala się następujące zasady wyposażenia terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

w zakresie gospodarka odpadami:

1) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na składowisko odpadów;

2) odpady inne niż komunalne, w tym technologiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą

z dnia 27 kwietnia 1997 r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.628, ze zm);

3) należy dążyć do objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów

komunalnych oraz dążyć do upowszechnienia selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców

z zaleceniem podziału na frakcje suchą i mokrą.

§ 15. Ustalenia dotyczące sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania

i użytkowania terenów.

1. Do czasu zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów zgodnie z przeznaczeniem

i zasadami zagospodarowania określonymi w planie można je użytkować w sposób dotychczasowy ;

§ 16. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty , o której

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MU i 2.MU ustala się stawkę procentową,

na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 20%.

2. Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.KDW nie dotyczy stawka procentowa, na

podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

 

3map

 

mapka1

Comments are closed.