Puck, dnia 08.08.2012 r.

OŚ i GW. 600.13.obw.2012

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 , art. 29, art.30 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 

Wójt Gminy Puck

jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

informuje o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie

danych o wniosku

 

SKK Sp. z o.o. ul. Komdr. Szystowskiego 10, 84-100 Puck zwróciła się do Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego ne:

„Budowie Zakładu Produkcyjnego SKK Sp. z o.o. na terenie działki nr 40/109 w Rekowie Górnym, gmina Puck”

 

W związku z powyższym  z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 37 Urzędu Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 do 15.30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Puck

2. na tablicy informacyjnej w miejscowości Rekowo GÓrne

3. na stronie BIP Urzędu Gminy Puck